Współrzędne geograficzne mariny: 53.583 N, 14.46 E

Marina Kamień Pomorski

ciekawe informacje

Local na wynajem

Zarządzenie Nr 3/2017

Prezesa Zarządu

Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o.

z dnia 17 listopada 2017 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXXI/301/17 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski spółka z o.o., a także Umowy o zarządzanie portem morskim w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 lutego 2012 roku i umowy najmu nr OS.6845.4.2013.SZ z dnia 5 marca 2013 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy Kamień Pomorski będących w dyspozycji Mariny Kamień Pomorski Sp. z o.o. przeznacza się do najmu nieruchomość opisaną w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia, uwidocznioną na szkicu mapowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim i na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Spółki.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Obraz (8)IMG_4110 IMG_4111

Leave a Reply